0800 64 600 hallo@officeangels.be

Juridisch

Algemene Voorwaarden

Goede afspraken maken hemelse vrienden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn integraal onderdeel van alle aanbiedin­gen, opdrachten en overeenkomsten ter zake van door ons te verrichten diensten. Verstrekking van een (vervolg)opdracht aan ons houdt aanvaarding van deze voorwaarden in. Afwijkingen van en uitzonderingen op deze voorwaarden, alsmede algemene voorwaarden van Opdrachtgever, zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk door ons zijn geaccepteerd.

Indien er in een overeenkomst voor onbepaalde tijd geen opzegtermijn is opgenomen, geldt voor ieder der partijen een opzegtermijn van een maand. Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing verwijzend naar de Nederlandstalig rechtbank te Mechelen.

Opdrachtbevestiging

Een opdrachtbevestiging wordt geacht juist en volledig te zijn, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk heeft geprotesteerd. Een ondertekend voorstel heeft de status van opdrachtbevestiging.

Aanvullende afspraken of wijzigingen binden alleen indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

Definities

 1. Medewerker: iedere natuurlijke persoon die namens ons – al dan niet in dienstverband – de overeengekomen werkzaamheden uitvoert.
 2. Werving en selectie: het in opdracht werven van kandidaten voor een functie en de begeleiding en plaatsing hiervan bij opdrachtgever.
 3. Schriftelijk: per gewone post of elektronisch aangereikt met leesbevestiging.

Inspanningsverplichting

Wij verbinden ons tot het met zorg verrichten van de ons verstrekte opdracht. Wij staan in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door ons verrichte diensten.

Uitvoeringstermijn

Door ons genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die ons bij het aangaan van de overeenkomst zijn bekend gemaakt.

Vastgestelde termijnen worden zo veel mogelijk in acht genomen. Een excessieve overschrijding van termijnen, welke niet het gevolg is van een gedraging van Klant, kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

Expliciet meerwerk

Indien door additionele wensen van Klant onze werkzaamheden aantoonbaar worden verzwaard in welk geval uitgebreid, is er sprake van expliciet meerwerk.

Expliciet meerwerk valt niet onder de prijs die aanvankelijk is overeengekomen. Onder meerwerk wordt tevens verstaan het feitelijk afwijken van de gemaakte afspraken in die zin dat er feitelijk meer werkzaamheden worden verricht dan afgesproken.

Prijs en betaling

De prijs is exclusief btw en ter uitvoering van de opdracht gemaakte onkosten zoals telecomvergoeding, computervergoeding, kilometervergoeding, kantoorartikelen, portokosten etc. Indien wij voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de dienstverlening te maken krijgen met (kost)prijsverhogende omstandigheden door wijzigingen in de wet- en regelgeving of overheidsmaatregelen, mogen wij de overeengekomen prijzen/tarieven conform deze wijzigingen verhogen en aan Klant het in het vorige artikel genoemde bedrag zal jaarlijks worden aangepast overeenkomstig de consumentenprijsindex (CPI), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): het jaar 2021 = 100.

Abonnementen

De abonnementen worden automatisch verlengd voor dezelfde duur en aan dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke periode, tenzij er uiterlijk 15 kalenderdagen schriftelijk voor het einde wordt opgezegd. Er kan ook 15 kalenderdagen schriftelijk voor het einde de abonnementsformule gewijzigd worden naar een formule die beter past. Het abonnement wordt steeds vooraf gefactureerd voor de periode die volgt, afhankelijk van het type abonnement. Abonnementen per maand worden elke maand gefactureerd en abonnementen per semester worden om de 6 maanden gefactureerd. De abonnementen zijn geen tegoeden dat je kunt opgebruiken. De geleverde diensten en kosten staan los van het abonnement en worden de maand nadien verrekend. Er worden geen terugbetalingen gedaan wanneer de opzegtermijn niet wordt nageleefd. 

Betaling

Alle facturen zullen door de Klant worden betaald binnen 7 kalenderdagen na verzenddatum van desbetreffende factuur. Klachten over facturen dienen gemotiveerd per aangetekende brief te worden ingediend en wel binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum. Bij geschillen over het aantal bestede/aan Klant berekende uren, is onze urenregistratie bindend, tenzij de Klant aantoont dat deze registratie niet correct is. Indien door welke oorzaak ook slechts een gedeelte van de opdracht door ons uitgevoerd kan worden, ontheft dit de Klant niet van zijn verplichting tot betaling na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, van het wegens uitvoering in rekening gebrachte.

Niet-betaling op vervaldag

Bij overschrijding door Klant van de overeengekomen betalingstermijn, is het gehele dan wel het restant van het factuurbedrag terstond en ten volle opeisbaar, zonder nadere aanmaning, terwijl wij voorts gerechtigd zijn de uitvoering van lopende werkzaamheden op te schorten, dan wel zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst alle bestaande overeenkomsten te annuleren, onverminderd het recht van ons om daarnaast vergoeding van de geleden schade te vorderen. Niet (tijdige) betaling heeft voorts tot gevolg dat met Klant garanties komen te vervallen. Blijft betaling uit nadat wij hebben aangemaand? Dan brengen wij naast de vertragingsrente buitengerechtelijke incassokosten in rekening ter hoogte van 25% van het factuurbedrag met een minimum van € 50,00. Voor de berekening van deze incassokosten mogen wij de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente. Bij een eventuele procedure is Klant voorts de bij vonnis geliquideerde proceskosten, alsmede nakosten verschuldigd. Van Klant ontvangen betalingen brengen wij eerst in mindering op de door u verschuldigde rente en kosten en hierna op de factuurbedragen die het langst open staan. Klant mag de aan ons verschuldigde bedragen niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die Klant op ons heeft. Dit geldt ook als Klant (voorlopige) uitstel van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Geheimhouding

Wij verbinden er ons toe om geen vertrouwelijke bedrijfsinformatie, handelsinformatie of andere informatie, waarvan wij kennis hebben gekregen in de uitvoering van deze overeenkomst, openbaar te maken, te verspreiden, te gebruiken of mede te delen aan derden. Wij zullen de ter beschikking gestelde documenten en overige bescheiden zorgvuldig bewaren en behandelen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele-eigendomsrechten van Office Angels BV, op welke wijze ook ter beschikking gesteld, berusten uitsluitend bij Office Angels BV zoals de intellectuele-eigendomsrechten van Klant, op welke wijze ook ter beschikking gesteld, uitsluitend bij Klant (blijven) berusten. Klant verkrijgt voor alle verrichte diensten de niet-exclusieve gebruiksrechten die bij de overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend.

Medewerking door Klant

Klant verleent zijn medewerking aan het uitvoeren van de overeenkomst en zal ons steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens verschaffen. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet (tijdig) of onvolledig tot onze beschikking staan of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, zijn we bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Hieruit voortvloeiende kosten, die volgens de gebruikelijke tarieven zullen worden berekend, komen voor rekening van Klant. Indien wij de hoogte van onze betaling voor een deel afhankelijk hebben gesteld van een objectief bepaalbaar resultaat, en dit resultaat niet wordt behaald of niet kan worden behaald omdat Klant weigert de benodigde medewerking te verlenen, is Klant verplicht aan ons te voldoen een honorarium ter hoogte van het bedrag dat Klant aan ons verschuldigd zou zijn als het resultaat wel was behaald.

Wijziging werkzaamheden

Indien tijdens de uitvoering van een opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen wij tijdig met Klant in overleg treden over bijstelling van de overeengekomen werkzaamheden. Indien uit voornoemd overleg voortvloeit dat gemaakte afspraken zullen worden bijgesteld zal de overeenkomst dienovereenkomstig worden gewijzigd of aangevuld. De nieuwe afspraken zullen schriftelijk worden bevestigd. Een wijziging van de opdracht kan het tijdstip waarop de opdracht zou zijn beëindigd beïnvloeden alsmede de hoogte van de betaling.

Verlof of afwezigheid van de klant

Indien wij ingepland staan op een vooraf overeengekomen dag en indien Klant dit tijdstip wenst te wijzigen, dient Klant ons minstens 7 kalenderdagen op voorhand hiervan schriftelijk te verwittigen. Indien wij de voorziene diensten niet kunnen uitvoeren op die overeengekomen dag wegens nalatigheid van Klant of indien er niet tijdig geannuleerd wordt, zal Klant deze diensten alsnog dienen te betalen.

Controle en goedkeuring opdrachten

Klant zal door of namens ons overgelegde stukken terstond na ontvangst controleren op juistheid en volledigheid. Bij constatering van onjuistheid of onvolledigheid is Klant verplicht (de contactpersoon van) Office Angels BV daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Office Angels BV zal ervoor zorgdragen dat de gesignaleerde onjuistheid of onvolledigheid wordt hersteld. Indien Klant de inhoud van door ons overgelegde stukken niet heeft betwist binnen 14 kalenderdagen nadat die stukken redelijkerwijze geacht kunnen worden Klant te hebben bereikt, geldt de inhoud van die stukken als door Klant te zijn goedgekeurd. Indien in dergelijke stukken reken- en/of taalfouten voorkomen, zijn we bevoegd en verplicht die reken- en/of taalfouten te herstellen, ook nadat genoemde termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. Onze aansprakelijkheid ten gevolge van onjuistheden of onvolledigheden in door ons overgelegde stukken is uitdrukkelijk beperkt tot herstelwerkzaamheden zoals in de twee voorafgaande bepalingen omschreven. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zullen we slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de aansprakelijkheid bepaald onder de titel “aansprakelijkheid”.

Beperking bevoegdheden

Klant is niet gerechtigd een Medewerker bevoegdheden te verlenen die buiten de overeengekomen werkzaamheden vallen. Zo zal Klant Medewerker geen stukken laten tekenen of betalingen laten uitvoeren. Indien een Klant een dergelijke bevoegdheid wel verstrekt geschiedt dit geheel voor risico van Klant.

Vervanging medewerkers

Wij zijn gerechtigd om bij de uitvoering van een opdracht een Medewerker tijdelijk dan wel definitief te laten vervangen, mits de vervangende medewerker over dezelfde vaardigheden beschikt.

Verbod op tewerkstelling

Klant of (een) aan deze gelieerde onderneming(en) is niet gerechtigd om zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming Medewerker rechtstreeks dan wel indirect, hetzij tegen betaling hetzij om niet, tewerk te stellen buiten het kader van de opgedragen werkzaamheden, zowel gedurende de looptijd van een opdracht als gedurende een periode van twee jaar, te rekenen vanaf afronding van werkzaamheden ter uitvoering van de laatste opdracht. Bij overtreding van deze bepaling is Klant aan ons verschuldigd een direct opeisbare boete van € 25.000. Partijen erkennen dat voormelde schadevergoeding een redelijke schatting uitmaakt van de schade die wij lijden (of kunnen lijden) ingevolge een inbreuk op de verbintenissen van dit artikel.

Verlies etc. van documenten

Office Angels zal de door Opdrachtgever aan Medewerker ter beschikking gestelde documenten en overige bescheiden zorgvuldig bewaren en behandelen. Indien (een Medewerker van) Office Angels BV enige onregelmatigheid zoals verlies, diefstal of misbruik met betrekking tot die documenten en/of overige bescheiden constateren, zullen wij daarvan terstond mededeling te doen aan Opdrachtgever. Indien de relatie tussen Office Angels BV en Opdrachtgever is opgezegd, zal Office Angels BV op eerste verzoek van Opdrachtgever betreffende bescheiden retourneren.

Aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of zware fout, zal in alle gevallen waarin Office Angels BV aansprakelijk wordt gesteld, de aansprakelijkheid voor directe schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot het bedrag dat de Klant op grond van de overeenkomst aan Office Angels BV heeft betaald gedurende 6 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, met een maximum van € 5.000,00. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan; (1) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, (2) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Office Angels BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden en (3) de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade. Vervolgschade en dataverlies, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie vallen niet onder direct schade. Behoudens in geval van opzet, fraude, bedrog of zware fout is Office Angels BV in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van immateriële, indirecte of gevolgschade geleden door de Klant.

Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn de verplichtingen na te komen. Werkstakingen worden daaronder begrepen alsmede pandemie, epidemieën, het niet kunnen beschikken over digitale middelen of telecommunicatie door toedoen van derden, bijvoorbeeld door aanhoudende storingen bij een provider. Tijdens overmacht worden onze verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ons niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen zijn wij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Splitsbaarheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden worden verklaard of onafdwingbaar zouden worden omwille van een wetswijziging of van een andere reden, zal hierdoor de geldigheid en het afdwingbare karakter van de overige bepalingen niet worden aangetast. De ongeldige of niet-afdwingbare regels worden vervangen door bepalingen die, in zo ver als mogelijk, de bedoeling van de partijen benaderen. 

Geschillen

Een geding ter zake van de overeenkomst of deze voorwaarden zal met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter voor Ondernemingsrechtbank te Mechelen.

Bijzondere voorwaarden voor het ontwikkelen van websites, grafisch materiaal en presentaties

Deze bepalingen zijn naast de Algemene en factuurvoorwaarden van toepassing indien wij voor Klant websites ontwikkelen en ontwerpen.

Betalingsmodaliteiten

Ontwikkeling van een website, grafisch materiaal of presentaties vindt steeds plaats op basis van een offerte. De betaling van de ontwikkeling van een website zal worden gespecifieerd op de offerte en kan volgens keuze van Klant ofwel via een abonnement, ofwel in 3 schijven ofwel via een afbetalingsplan. De betaling van de ontwikkeling van een presentatie zal ook worden gespecifieerd op de offerte en kan volgens keuze van Klant ofwel via een abonnement, ofwel in 3 schijven.

Ingeval Klant via abonnement wenst te betalen, zal Klant zijn abonnement maandelijks worden gefactureerd, waarbij de effectief aantal gepresteerde uren worden verrekend met de beschikbare uren van het desbetreffende abonnement, eventueel met een te betalen opleg indien de gepresteerde uren het abonnement overschrijden.

Ingeval Klant wenst te betalen in 3 schijven, zal Klant een voorschot van 50% betalen, vervolgens 30% bij het eerste design en 20% na oplevering van de website.

Ingeval Klant wenst te betalen via een afbetalingsplan, zal Klant een voorschot van 15% betalen en het overig saldo van de offerte in 12 maanden terugbetalen. Tijdens de looptijd van het afbetalingsplan en mits correcte naleving van het afbetalingsplan, zal de website door ons reeds voor aflevering online beschikbaar worden gesteld. Gedurende de looptijd van het afbetalingsplan zal Klant geen gebruiksrechten hebben op de website, doch kunnen aanpassingen door ons op vraag van Klant worden uitgevoerd in regie aan het tarief van 75,00 EUR/U (excl. btw). Klant kan steeds om een vervroegde terugbetaling verzoeken. In voorkomend geval zullen wij het openstaand bedrag factureren met een korting van 5% op het openstaand bedrag.

Gebruiksrechten

Klant krijgt uitsluitend het niet-exclusieve gebruiksrecht. Het gebruiksrecht omvat de mogelijkheid van Klant om op beperkte schaal content van de website aan te passen zoals bv. foto’s plaatsen, tekst aanpassen, pagina’s toevoegen. De gebruiksrechten worden slecht overgemaakt na algehele betaling van zowel de hoofdsom als de verschuldigde intresten, schadebedingen en kosten van de website.

Eigendomsoverdracht

De eigendom van de in opdracht van Klant ontwikkelde website gaat pas over na algehele betaling van zowel de hoofdsom als de verschuldigde intresten, schadebedingen en kosten van de website.

Intellectuele eigendom en auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde website of presentaties berusten bij ons. De broncode van de website, het grafisch materiaal of presentatie is auteursrechtelijk beschermd. Wij blijven de eigenaar van de broncode, Klant is niet gerechtigd deze te gebruiken. In geen geval heeft de Klant toegang tot de broncode.

Onderhoud van de website

Onderhoud van de website kan in regie en op vraag van Klant door ons worden uitgevoerd. Wij zullen voorafgaandelijk de tarieven aan Klant overmaken via een aparte offerte.

Bijlage 1: Verwerkersovereenkomst

Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Office Angels BV, ingeschreven onder nummer 0695388248, (hierna: Verwerker) uitvoert ten behoeve van een wederpartij aan wie zij diensten levert (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke).

Artikel 1. Doeleinden van verwerking
1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de hoofdovereenkomst, waaronder het afhandelen van bestellingen en betalingen voor producten of diensten van Verwerkingsverantwoordelijke, beheer van de boekhouding en financiële administratie van Verwerkingsverantwoordelijke, beheer van de personeelsadministratie van Verwerkingsverantwoordelijke, het aanbieden en beheren van het online Customer Relationship Management-pakket van Verwerker voor Verwerkingsverantwoordelijke, het onderhouden van telefonisch contact met klanten van Verwerkingsverantwoordelijke voor afhandeling van klachten en verlening van service, het verrichten van Public Relations- en marketingactiviteiten voor Verwerkingsverantwoordelijke, het verzenden van nieuwsbrieven in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke, beheer van de klantenadministratie van Verwerkingsverantwoordelijke, beheer van de patiëntenadministratie van Verwerkingsverantwoordelijke, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

1.2. De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in Bijlage 1. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.
1.3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker
2.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
2.3. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
2.4. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.
2.5. Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA) indien dit wettelijk verplicht is. Verwerker kan hiervoor redelijke kosten in rekening brengen.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens
3.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is eveneens toegestaan, mits aan de wettelijke voorwaarden daarvoor voldaan is.
3.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke melden om welk land of welke landen het gaat.

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid
4.1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.
4.2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers
5.1. Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens op grond van deze Verwerkersovereenkomst, gebruik te maken van onderaannemers (subverwerkers), met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.
5.2.      Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk informeren over de door haar in te schakelen derden. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om tegen enige door Verwerker in te schakelen subverwerker, schriftelijk en gemotiveerd binnen twee weken bezwaar te maken. Wanneer Verwerkingsverantwoordelijke bezwaar maakt tegen een door Verwerker in te schakelen subverwerker, zullen Partijen onderling in overleg treden om tot een oplossing te komen.
5.3.      Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze subverwerkers schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen. Verwerker staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze subverwerkers en is bij fouten van deze subverwerkers zelf jegens Verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 6. Beveiliging
6.1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
6.2. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker de beveiliging laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
6.3. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 7. Meldplicht
7.1. Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk in verband met persoonsgegevens; tenzij de inbreuk redelijkerwijs geen risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van betrokkenen) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke binnen een redelijke termijn op de hoogte van een door haar ontdekt datalek.
7.2. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:

 • de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie;
 • de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;
 • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
 • de maatregelen die de Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen
8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Audit
10.1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke deskundige derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van misbruik van persoonsgegevens door medewerkers van de verwerker, en alles dat daar direct verband mee houdt.
10.2. Deze audit mag plaatsvinden bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens.
10.3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.
10.4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
10.5. De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. Voor de bepalingen over aansprakelijkheid wordt aangesloten bij de hoofdovereenkomst, die tussen partijen gesloten is.

Artikel 12. Duur en beëindiging
12.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door ondertekening van Partijen en op de datum van de laatste ondertekening.
12.2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Hoofdovereenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
12.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker – naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke – alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn in originele of kopievorm retourneren aan Verwerkingsverantwoordelijke, en/of deze originele persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.
12.4. Verwerker is gerechtigd deze overeenkomst van tijd tot tijd te herzien. Zij zal minimaal drie maanden van tevoren mededeling doen van de wijzigingen aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag opzeggen tegen het einde van deze drie maanden indien zij niet akkoord kan gaan met de wijzigingen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
13.1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Belgisch recht met zetel op de rechtbanken te Brussel, Nederlandstalig.
13.2. Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin Verwerker gevestigd is.

Bijlage bij verwerkersovereenkomst: Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen

Persoonsgegevens
Verwerker zal in het kader van artikel 1.1 van deze Verwerkersovereenkomst, de persoonsgegevens van relaties, klanten en werknemers van Verwerkingsverantwoordelijke verwerken, in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • contactgegevens;
 • adresgegevens;+
 • bedrijfsgegevens;
 • financiële gegevens;
 • betaalgegevens;
 • agendagegevens;
 • overige gegevens die Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de hoofdovereenkomst.